ดรงค์ หุตะจูฑะ | ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสถาปนิกอีสาน‘56

งานสถาปนิกอีสาน‘56    :  งานประชุมทางวิชาการและแสดงผลิตภัณฑ์ด้านสถาปัตยกรรมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่จัดแสดง               :    25 – 27 ตุลาคม 2556
เวลา                           :    11.00 – 19.00 น.
สถานที่                       :    ขอนแก่น ฮอลล์ , เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่จัดงาน                 :    3,324 ตารางเมตร

งานสถาปนิกอีสาน’56  งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือของ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน และบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นับเป็นหนึ่งในงานสถาปนิกระดับภูมิภาค ที่เป็นเวทีแห่งการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้านสถาปัตยกรรม เน้นรูปแบบการจัดงานให้มีกลิ่นไอความเป็นพื้นถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วัตถุประสงค์  

เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขาต่างๆ ในการเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างสถาปนิก นิสิตนักศึกษา และสมาชิกในวิชาชีพเดียวกัน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กรวิชาชีพสถาปัตยกรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งการแสดงสินค้า วัสดุ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างกับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากรและผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพ  ที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน  

กิจกรรมในงาน
  
1.นิทรรศการ  สถาปัตยกรรมสองฝั่งโขง
2.นิทรรศการ สถาบันการศึกษา
3. นิทรรศการผลงานของวิชาชีพสถาปัตยกรรม
4.การประกวดภาพถ่ายสถาปัตยกรรม
5. การแสดงผลงานออกแบบเชิงปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรม
6.สัมมนาวิชาการ
7.บริการวิชาการแก่สังคม(หมอบ้าน)
8.สถาปนิกน้อย
9.การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านงานออกแบบและสิ่งก่อสร้าง

ประโยชน์ของผู้เข้าชมงาน 

1.เพื่อให้ผู้ชมงานได้รับความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง ในเชิงของวิชาการและวิชาชีพในแง่มุมต่างๆ  จากการถ่ายทอดระสบการณ์ในรูปแบบการจัดสัมมนา
2.สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างกับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร เพื่อนำไปปรับใช้ในวิชาชีพต่อไป
3.ผู้ชมงานสามารถหาข้อมูลได้ครบถ้วนสะดวกรวดเร็วจากผู้แสดงสินค้าได้โดยตรงภายในงาน อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มาจากหลากหลายบริษัทได้ในเวลาเดียวกัน ไม่ต้องเดินทางหลายที่
4.การได้พบปะพูดคุย รับคำปรึกษาด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม การก่อสร้างอาคาร จากสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ
5.ผู้เข้าชมงานสามารถสัมผัสผลงานนวัตกรรมด้านการออกแบบ จากผู้แสดงสินค้าจำนวนมากที่ตั้งใจนำเสนอนวัตกรรมให้ตรงกลุ่มผู้ซื้อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทรศัพท์: +66 2717 2477 โทรสาร : +66 2729 8759 ,+66 2717 2469 , +66 2717 2466
Email : Rattanaporn@ttfintl.com , info@ttfintl.com
Website : www.ArchitectExpo.com