ผลดีของการสัมมนา

การสัมมนาเป็นการส่งเสริมให้คนหลายคนได้มาปะสนทนาหารือกัน  เป็นการระดมความคิดเห็นจากบุคคลหลายท่าน  ซึ่งย่อมจะมองเห็นทางที่จะขจัดปัญหาได้ดีกว่ายิ่งไปกว่านี้  การสัมมนายังก่อให้เกิดคุณค่าอีกต่างๆประการ  อาทิ เป็นการร่วมกันแก้ปัญหาจากคนหลายคนที่มาร่วมกันผนึกความคิดเห็นแลกความรอบรู้และประสบการณ์ย่อมได้ผลดีกว่าการคิดผู้เดียว  หรือแก้ปัญหาผู้เดียว  และยังเป็นการกระตุ้นให้คนจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย การสัมมนาก่อให้เกิดความรู้สึกพร้อมใจกัน  มีความรู้สึกเหมือนกิจการนั้นๆ  เพราะได้มีส่วนเป็นผู้กำหนดและทราบเรื่องราวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในเรื่องนั้น ๆ  ด้วย เป็นการช่วยให้ผู้สัมมนาได้มีโอกาสรับฟังข้อคิดของคนอื่น  อันจะทำให้เกิดทัศนะคติกว้างขวางขึ้น และในบางเหตุคงใช้การสัมมนาเป็นเครื่องมือหล่อหลอมความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มคนให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันได้