ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชีจะทำให้กิจจานุกิจ รับรู้ผลการบริหาร ฐานะทางการเงินของธุรกิจ และ ความคงตัวของธุรกิจ โดยในการจัดทำโปรแกรมบัญชีนั้น จะบันทึกบ/ชรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การลงเงิน รายรับ และ รายการจ่าย ที่เป็นของกิจจานุกิจนั้น โดยไม่นำส่วนที่เป็นของส่วนตัว เข้ามาบันทึกในตัวโปรแกรมบัญชีด้วย เมื่อมีการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในโปรแกรมบัญชีนั้น จะสามารถนำมาจัดทำเป็นรายงานทางการเงินได้ ตัวอย่างเช่น งบดุล และ งบกำไรขาดทุน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนในการดำเนินธุรกิจและโปรแกรมบัญชียังช่วยให้ผู้ใช้ ใช้งานง่ายขึ้นอีกด้วย