บริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์จะเข้ารับผิดชอบค่าเงินค่าปรับการสนองคุณให้แก่คนภายนอก

บริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์จะเข้ารับผิดชอบค่าค่าปรับปฏิการะให้แก่คนภายนอก หากความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นแก่คนภายนอกนั้น ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎเกณฑ์ ซึ่งความดูแลในส่วนนี้จะแบ่งเป็นด้วยเหตุนี้ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพซึ่งจะคุ้มครองความ รับผิดต่อความบาดเจ็บ เสีย โดยคนภายนอกที่ได้รับการป้องกันในส่วนนี้ จะรวมทั้งคนที่อยู่ภายนอกรถยนต์คันเอาประกันภัยรถยนต์ และคนภายนอกที่โดยสารอยู่ในหรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัยรถยนต์ โดยจะคุ้มครองเฉพาะจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดตาม กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เว้นแต่ว่า ผู้ขับขี่รถคันเอาประกันภัยรถยนต์ในขณะเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งคู่สมรส บิดา มารดา บุตร ลูกจ้างในขณะปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับขี่ความเสียหายต่อรถและทรัพย์บริษัทประกันภัยจะ รับผิดชอบค่าค่าปรับปฏิการะความเสียหายต่อทรัพย์บุคคลภายนอกตามความเสียหาย ที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยรถยนต์ ยกเว้น เป็นทรัพย์ของผู้ขับขี่รถคันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งคู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่